Allegria Photos

Allegria Photos

Km 110 bridge, Lake Baikal

Km 110 bridge, Lake Baikal

The Trans Siberian Express stopped on a bridge at Km 110 on the shores of Lake Baikal, Russia