Allegria Photos

Allegria Photos

Fireworks, Statue of Liberty

Fireworks, Statue of Liberty

New Year's Eve fireworks over the Statue of Liberty