Allegria Photos

Allegria Photos

Southern Giant Petrel

Southern Giant Petrel

Falkland Islands A Southern Giant Petrel chick, Bleaker Island

Llama, Atacama Desert, Chile

Llama, Atacama Desert, Chile

Young llama, Atacama Desert, Chile